معرفی آمریت تفتیش داخلی اکادمی علوم افغانستان

مــقـــدمــــــــه:

آمریت تفتیش داخلی به حیث واحد تشکیلاتی مستقیماً تحت اثر رئیس عمومی اکادمی علوم افغانستان فعالیت نموده وازاجراآت خویش در برابرمقام محترم ریاست اکادمی علوم مسوولیت دارد.

آمریت تفتیش داخلی در اجراآت  خود قوانین، فرامین، مصوبه های  شورای وزیران، احکام مقرره ادارات تفتیش داخلی، تعلیمات نامه استندرد ادارات تفتیش داخلی وسایر اسناد که مسائیل کنترول فعالیت های  مالی واداری اکادمی علوم را تنظیم می نماید ملاک عمل قرار داده وتعمیل دقیق آنرا تأمین میکند.

امریت تفتیش داخلی

مسؤلیت های آمریت تفتیش داخلی اکادمی علوم:

۱ -  اجـرای منظم تفتيش وبررسی فعاليت های مالی واداری  واحد های تحت اثــرمستقيم ریاست عمومی اکادمی علوم افغانستان.

۲ -  رهنمايی وتنظيم فعاليت های مراجع داخلی در سيستم ریاست عمومی اکادمی علوم افغانستان.

۳ -  تنظيم پيشنهاد درباره تکامل امور کنترول وتفتيش درسيستم ریاست عمومی اکادمی علوم افغاستان .

۴ - مساعــــدت ميـــتوديک وعمـــلی با مراجع داخلی واحد های تحت اثـردرسيسـتم اکادمی علوم افغانستان.

۵ -  براساس نتايج تفتيش و بررسی، ترتيب پيشنهاد جهت ارتقای مؤثريت توليد، تقليل قيمت تمــــام شـــد محصولات ، استفــــاده بهــــتراز قـــوای بشـری، سرمايه ثابت ذخايرمالی وجنسی ، تأمين حفاظت ملکيت ها، جلوگيری از مصارف غـير ضروری ، استفـــــاده غيرمعقول ازدارايی ها وتفتيش دسپلين دولتی .

۶ -  تـــرتيب فهـــرست مکمل واحــد های تحت اثـر ریاست اکادمی علوم که آمریت  تفتيش داخلی درآنها فعاليت مالی واداری را تفتيش وبررسی مينمايد .

۷ -  تفتــيش وبـــررسی فعـــاليت هـای مالی واداری ، ریاست اکادمی علوم مطابق پلان ونظربه لزوم ديد اداره واوامر مقامات مافوق خارج پلان .

۸ -  تعمـــيل بـــررسی هـــای مـــوضوعی ازمســـايـــل جــــداگــــانه فعــــاليت هـای مالی واداری ، بررسی ازتطبيق تصاميم وپيشنهادات تفتيش قبلی .

۹ -  بــه اساس تحلــيل وارزيـــابــی نـتايج تفتيش وبررسی ، ارايه پيشنهاد جهت رفع نواقص تشخيص شده وکنترول ازتطبيق آن .

۱۰ -  اتخـــاذ تصاميم قــــانونی بـــرای جـــلوگيری ازاجراآت غيرقانونی واحد های تحت اثر ریاست اکادمی علوم درجريان تفتيش .

۱۱-  مطلع ساختن عاجل مقام ذيصلاح از تخلفات واجراآت غيرقانونی تشخيص شده .

 

وظایف آمریت تفتیش داخلی:

۱ – طرح وترتیب پلان کاری آمریت تفتیش داخلی، جهت تشخیص ودریافت تخطی ها وسؤ استفاده ازدارایی های منقول وغیرمنقول مربوطه اکادمی علوم.

۲ – ترتیب رهنمودهای کاری برای مفتشین، راهنمایی وتوظیف آنها به منظورپیشبرد بهترامورتفتیش، دربخش های مربوطه  ریاست اکادمی علوم.

۳ – کنترول ازچگونگی تطبیق نظریات وپیشنهادات ارایه شده توسط مفتشین داخلی وهیئات اداره عالی بررسی  دررابطه به فعالیت بخش های کاری ریاست اکادمی علوم به منظورحصول اطمینان.

۴ – تامین ارتباط با اداره عالی بررسی وسهم گیری درجلسات  دراوقات معین بنا برلزوم دید، به منظورایجاد هماهنگی وتشریک مساعی دررابطه به پیشبرد بهتر امور.

۵ – حصول اطمینان ازچگونگی کارمفتشین وملاحظه دقیق محتوای گزارشات ترتیب شده ازطرف آنها، جهت هدایت ومنظوری به مقام اکادمی علوم غرض تحقق آن  به مراجع تحت بررسی.

۶ - تحلیل وارزیابی گزارش های مفتشین، جهت حصول اطمینان ازصورت مصارف قانونی بودجه عادی وانکشافی دراکادمی علوم.

۷ -  نظارت ومراقبت ازفعالیت های مفتشین درجهت تحقق پروسیجرها وشیوه های تفتیش طبق رهنمود های مربوطه غرض اطمینان.

۸ -  نظارت ازپروسه استخدام بست های مربوط آمریت تفتیش داخلی وارتقای ظرفیت آنها به منظورپیشبرد بهترامور.

۹ – مراقبت ازتطبیق اهداف، پلان وبرنامه های آمریت تفتیش داخلی .

۱۰ -  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وخط مشی اداره سپرده میشود.