د افغانستان او پاکستان پر سوداګریزو اړیکو د ګمرکي تعرفو اغېزې

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۹:۳۸

ه پاکستان رسه د افغانستان سوداګریز ې اړیکې اوږده مخینه لري او له تیرو دریو لسیزو راهیسې په ځانګړي توګه له ۱۳۸۵ هـ.ل کال نه را په دېخوا دغو اړیکو کې بیسار ی بدلون او پراخوالی تر سرتګو کېږي، چې دوه اړخېزه سوداګر ي په ۱۳۹۱ هـ.ل کال تر دوه نیم میلیارد ډالرو ته ورسېده، خو د پاکستان له لور ي په دوامداره توګه افغان سوداګرو او افغاين توکو ته ستونز ې جوړول د دې المل شول، چې له ۱۳۹۲هـ.ل کال څخه را په دېخوا په دوامداره توګه دا اړیکې کمرنګه يش، چې د دوه اړخېز ې سوداګرۍ احصایوي ارقام هم وررسه په ۱۳۹۷ هـ.ل کې ۱۴۶۴ میلیونو ډالرو ته راکم او پر ځای يې د ایران او مرکزي آ سیا ځینو هېوادونو رسه ر اکړه ورکړه ډيره او ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. له نورو ستونزو رسه رسه، په دې ورستیو کې د ګمرکي تعرفو زیاتوالی به د دواړو هېوادونو دغه اړیکې نورې هم راکمې کړي.

Documents

د افغانستان او پاکستان پر سوداګریزو اړیکو د ګمرکي تعرفو اغېزې.pdf