بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023

Ezatullah_admin
Tue, Dec 19 2023 11:33 AM
معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر

"کنفرانس علمی - تحقیقی"

کنفرانس علمی - تحقیقی تحت عنوان " بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد درریاست مرکز علوم اجتماعی ارایه گردید. درنخست، کنفرانس با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید وسپس روی عوامل عمده فقر اقتصادی درکشور به تفکیک شهری، روستایی و کوچی تمرکز صورت گرفت و موجودیت فقر وعدم انکشاف منحیث دو چالش عمده وموانع اساسی درتحقق رفاه اجتماعی در افغانستان به تحلیل گرفته شد. علاوتآ، دریافت های تحقیق برمبنای ارقام ارایه شده توسط اداره مرکزی احصائیه، نهاد های بین المللی و IPC نشان داد که میزان فقرغذایی حاد درافغانستان روبه افزایش ونگران کننده بوده با وصف اینکه کشور دارای منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی جوان و امنیت سراسری می باشد، ولی مردم از نظر اقتصادی دریک دایره ای "شیطانی" فقر مزمن، بیکاری، خطربزرگ و آسیب پذیری شدید به فقر روزافزون گیرمانده اند که راه بیرون رفت ازاین معضل بعید به نظر می رسد. بناء، دراین مرحله ای اساس تاریخی، مردم افغانستان مستلزم کمک رسانی جدی جامعه ای بین المللی می باشد. ضمنآ، یک سلسله پیشنهادات مفید پیرامون کاهش فقرو ایجاد اشتغال زایی درکشور به تفصیل ارایه گردید که ذیلا چنین خلاصه:

1. پایان مخاصمات درکشور.

2. سرمایه گذاری در منابع بشری.

3. بهبود سهولت های مدرن صحی.

4. انکشاف زیربنا ها.

5. مدیریت حوادث طبیعی.

6. توسعه و تقویه زیربنای مالی.

7. ارتقاء تحصیلات عالی وآموزش.

8. توسعه اقتصادی.

9. جوان سازی اقتصاد افغانستان.

10. بهبود زیرساخت های اجتماعی واقتصادی.

11. تقویت ای سیستم بهداشتی و درمانی.

12. ترویج برابری جنسیتی.

دراخیر، کنفرانس بعد از پاسخ به پرسش دانشمندان و حاضرین در مجلس پیرامون موضوع به پایان رسید.

Latest news

Thu, May 12 2022 11:56 AM
Background image

Evaluation the soil pH of different Villages of Mihterlam capital of laghman province and ways to improve it

Assistant professor Khalil Rahman Barakzai Abstract Soil pH is an important factor for desirable crop productions. However, due to soil amendments it is changing and negatively. . .

Thu, Mar 31 2022 10:02 AM
Background image

Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period

Introducing Scientific Project of Assist Prof. Ali Ahmad Jafari 1- Title of Project: Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period 2- Duration of Research: Six years. . .

Sat, Mar 13 2021 10:16 AM
Background image

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar"

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar" 7/march/2021 Under the direction of the President of Islamic Republic of Afghanistan, the Academy of Sciences of. . .

BACK TO NEWS