کابل

د ۱۴۰۰ کال د کابل مجلې ګڼې

ګڼه مجله ګڼه مجله ګڼه مجله
  لومړی او دوهمه ګڼه کابل مجله ۱۴۰۰   دریمه او څلورمه ګڼه کابل مجله ۱۴۰۰    
           

د ۱۳۹۹ کال د کابل مجلې ګڼې

ګڼه مجله ګڼه مجله ګڼه مجله
۱ لومړی او دوهمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۹ ۲ دریمه او څلورمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۹ ۳  
           

د ۱۳۹۸ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه مجله ګڼه مجله ګڼه مجله
۱ لومړی ګڼه کابل مجله ۱۳۹۸ ۲ دوهمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۸ ۳ دریمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۸ کال
۴ څلورمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۸ کال        

د ۱۳۹۷ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه مجله ګنه مجله ګڼه مجله
۱ لومړی ګڼه کابل مجله ۱۳۹۷ ۲ دریمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۷ ۳ څلورمه ګڼه کابل مجله ۱۳۹۷
۴   ۵   ۶  

د ۱۳۹۶ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه مجلی ګڼه مجلی ګڼه مجلی
۱ کابل مجلی لومړی ګڼه   دوهمه ګڼه کابل مجله ۵ کابل مجله ۳ ـ ۴ ګڼه
۴ کابل مجله ۵ - ۶ - ۷  ګڼه ۵ کابل مجلی اتمه او نهمه او لسمه ګڼه ۶ کابل مجلی ۱۱ او ۱۲ ګڼه
۷   ۸   ۹  

د ۱۳۹۵ کال د کابل مجلی ګڼی

ګڼه مجله ګڼه مجله ګڼه مجله
۱ کابل مجلی ۱ ـ ۲ ګڼه ۲ کابل مجلی دوهمه ګڼه ۳ کابل مجلی دریمه ګڼه
۴ کابل مجلی څلورمه ګڼه ۵ کابل مجلی پنځمه ګڼه ۶ کابل مجلی شپږمه ګڼه