خپرونې

د ناروغیو په اړه اسلامی لارښوونې

د COVID-19 ناروغۍ پیښو څیړنه

څلورمه ګڼه تبیان مجله ۱۳۹۶

باستان شناسی مجلی شپاړسمه ګڼه ۱۳۹۵

کابل مجله لومړی او دوهمه ګڼه

د شلمې پېړۍ په لومړۍ نیمايي کې د پښتو ادب د پرمختیايي بهیر څېړنه (۱۹۰۱- ۱۹۵۰م)