نشرات

در باره کرونا معلومات اسلامی

تحقیق واقعات بیماری COVID-19

مجله تبیان شماره چهارم ۱۳۹۶

مجلی باستان شناسی شماره شانزدهم ۱۳۹۵

مجله کابل شماره اول و دوهم ۱۳۹۵

kabul montly journal

جریده حمل زیری ۱۳۹۲