فعالیت های موزیم

اعضاي موزيم تحقيقي اتنوگرافي اكادمي علوم به طور دوامدار به افتخار وپيشواز صدمين سالگرداسترداد استقلال در كشور، تدابير واماده گي لازم را به بهترين وجه روي دست گرفته اند

موزیمموزیم