معرفی ریاست روابط فرهنگی

این ریاست در راستای تحقق اهداف عمومی اکادمی علوم افغانستان، به منظور تأمین و گسترش روابط علمی-تحقیقی و فرهنگی با تمامی نهادهای ملی و بین المللی ایجاد و فعالیت­های خویش را در همین راستا مطابق به احکام قانون و سایر اسناد تقنینی تنظیم می­کند.

این ریاست به منظور گسترش روابط نظام مند و اکادمیک با نهادهای علمی- تحقیقی و فرهنگی، در سطوح ملی و بین المللی زمینه عقد تفاهم­نامه­ها، پروتوکول­ها، موافقت­نامه­ها و قراردادها را فراهم ساخته و می­کوشد تا مفاد آنها تطبیق و زمینه اجرايي پیدا کند.