ماگه رحمانی و تذکره نویسی معاصر در افغانستان «کنفرانس علمی-تحقیقی»

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ماگه رحمانی و تذکره نویسی معاصر در افغانستان

کابل – اکادمی علوم: معاون سرمحقق صالحه حبیبی عضو علمی انستیتوت زبان و ادبیات دری مرکز زبان ها و ادبیات کنفرانس علمی-تحقیقی یی تحت عنوان «ماگه رحمانی و تذکره نویسی معاصر در افغانستان» ارایه نمود.

طی این کنفرانس ضمن مشخص نمودن اهمیت و مبرمیت موضوع و اشاره به تاریخچۀ تذکره نگاری در زبان دری، معرفی مختصری از بانو رحمانی صورت گرفت و ویژه‎گی‎های «پرده نشینان سخن گوی» به عنوان نخستین تذکره از طریق بانوان برای بانون بر جسته گردید.

ارایه کننده فرمود: این اثر بانو رحمانی به عنوان یک حرکت آگاهانه و هدفمندانه در راستای تأمین عدالت اجمتاعی و نه گفتن به تبعیض جنسيتی از اهمیت خاص بهره‎مند است. از دیباچۀ این اثر بر می آید که علت اقدام نویسنده برای نگارش این اثر عوامل بوده است از این قیبل: کمرنگ بودن جایگاه زنان در تذکره ها و تواریخ ادبیات در طو ل تاریخ، عدم توجه به توانمدی ها و دست آورد های زنان فعال و نگاه فرو دستانه نسبت به آنان، متوجه ساختن جامعۀ فرهنگی به نیمۀ دیگرش، متوجه ساختن و متقاعد نمودن بانوان برای باور نمودن خود شان و درک ظرفیت های شان، این کار بانو رحمانی حرکتی است برای نه گفتن در برابر بی عدالتی‎های اجتماعی.

در نتیجه باید گفت، پرده نشینان سخنگوی نخستین گام استوار در راستای تذکره نگاری از طریق زنان برای زنان بوده است. این اثر در مقطع مشخص زمانی، آن گاهی که تبعیض جنسیتی بیداد کی می‎کند، صدایی است رسا برای محو بی عدالتی و ناهنجاری های اجتماعی، حرکتی است برای شناختن و شناساندن تاریخ ادبیات اصیل زبان دری. حرکتی است در راستای کشاندن نیمۀ پر قوت و توانمند جامعه از حاشیه به متن، پاسخی است روشن در برابر چراها و مقاومتی است متین در مقابل افکار و اندیشه های سطحی و سهل نگر و بالاخره دست آوردیست بزرگ و مهم برای تاریخ ادبیات معاصر افغانستان که با دید روشن و امروزی، آگاهانه و هدفمندانه با بینش قوی و درک درست از واقعیت جوامعی که بر بنیاد اندیشه های مرد محور در حرکت اند به رشتۀ تحریر در آمده است.

کنفرانس بعد از مباحثه و ارایه پاسخ قناعت بخش به سوالات، از طرف اعضای کمیسون موظف، مثبت ارزیابی گردید.