بررسی مؤثریت کاری ترانسفارمر ها در شبکه های برق شهری

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ - ۱۲:۲۸

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی: 

نویسنده: سرمحقق انجنیر محمد اکرم شهیم

ترانسفارمر ها منحیث عنصر عمده تاٌمینات برقی در سیستم فعالیت داشته و ارتقاء مؤثریت کاری ترانسفارمر ها در بخش های مختلفه شبکه شامل ولتاژ های بلند، متوسط و پایین، مخصوصاً در شبکه های توزیعی ولتاژ 0.4 کیلو ولت دارای مؤثریت خوب تخنیکی می باشد، چنانچه موضوع ترانسفارمر ها در کاهش مصرف فلزات رنگه (مس و المونیم) رول بس بارز دارد که این امر در اقتصادیت موضوع و همچنان در اطمینانیت آن نهایت مبرم بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.