بررسی کاربرد مواد محلی ساختمانی در کشور

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۱۲:۱۰

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی:

۲ – اجرا کننده: سر محقق انجنیر محمد اکبر« احسان» عضو انستیتوت ساختمانی.

۳ – مدت اجرا: از (۲۳/۱۰/۱۳۹۹ الی ۲۳ /۱۰ /۱۴۰۱).

۴ – هدف و مبرمیت پروژه علمی ـ تحقیقی: مواد ساختمانی یکی از اجزای اساسی ساختمان ها را احتوا می کند. بناَ موادی ساختمانی مناسب، مصؤن و اقتصادی نیاز به تحقیق همه جانبه در شرایط کشور دارد. هدف از انجام این تحقیق، مشخص نمودن کمبودی ها و مشکلات انواع مختلف مواد ساختمانی در شرایط مختلفه جوی و اقلیمی کشور می باشد. در نتیجه با ارایه مناسب ترین مواد ساختمانی، مشکلات موجود در این زمینه کاهش خواهد یافت وهمچنان کاربرد مواد ساختمانی معمول در کشور به صورت علمی و تخنیکی عمومیت یافته و در ارتقآ کیفیت ساختمان ها رول بس ارزنده و مؤثر خواهد داشت. با تکمیل این پروژه وریانت مناسب مواد ساختمانی انتخاب و چالش های موجود مرفوع می گردد.

۵ – طرح سوال تحقیق :

چگونگی مواد محلی ساختمانی موجود در کشور ؟

استفاده موادمحلی ساختمانی چه معقولیت دارد ؟

آیا مواد محلی ساختمانی در کشور مؤثریت کاری دارد ؟

مواد محلی ساختمانی در کشور نسبت به ثایر مواد اقتصادی خواهد بود ؟

۶ – میتود تحقیق: میتود لابراتوری، تحلیلی، مقایسوی و کتابخانه ای.

۷ – نتایج منتظره: (نظری و عملی) با تکمیل این پروژه، وریانت مناسب مواد ساختمانی انتخاب مشکلات و چالش های موجود مرفوع می گردد و همچنان رساله ای که در این زمینه ارایه می شود ، ممد خوبی برای دست اندر کاران امور ساختمانی خواهد بود.