بررسی پیامدهای تغییرات اقلیمی بالای تولید محصولات زراعتی ولایات پروان-کاپیسا بین سال های 1370-1400خورشیدی

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۷/۲۳ - ۱۲:۴

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی:

اجرا کننده: محترم سرمحقق عبدالبصیر اعظم  

   طی چهاردهۀ اخیردراقلیم جهانی تغییرات قابل ملاحظه رونما گردیده که دراثر آن درجۀ حرارت  کرۀ زمین بلند رفته وخشکسالی های دوامدار بوقوع پیوسته که بالاثر آن بالای رشد ونموی نباتات وهمچنان بالای سطح  تولید محصولات زراعتی تأثیرات  ناگوار را به جا گذاشته است. بمنظوراینکه اندازۀ تأثیرات آن معلوم و راه های کاهش  تأثیرات  نامطلوب دریافت شود، انجام تحقیقات علمی ضروری پنداشته میشود. به طور نمونه دراین تحقیق سطح تولید غله جات ، حبوبات و میوه جات ولایات پروان و کاپیسا  مورد  بررسی  ومطالعه  قرار گرفته  تا اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی طی سال های 1370 -  1400 در آنولایات  تثبیت گردد.