تحقیق پیرامون تولید انرژی برق از تشعشع آفتاب در شرایط افغانستان

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۰:۹

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی:

اجرأ کننده: معاون سر محقق انجنیر نجیب الله "حسینی"

مدت اجرای پروژه: از 12/ 12 /1395 الی 12/ 12 /1401

هدف و مبرمیت پروژه علمی – تحقیقی:

نیاز به رشد روز افزون انرژی، افزایش استندرد های حیاتی، موجب استفادۀ بیشتر انرژی در جوامع بشریگردیده که سبسب گرم شدن بیش از حد کرۀ زمین نیز شده است. این در حالیست که انرژی متداول (فوسیلی) رو به کاهش رفته و ارزش اقتصادی آن رو به افزایش است. با در نظرداشت مطالب فوق، دانشمندان، سیاست گزاران وپالیسی سازان انرژی تلاش می نمایند تا مصدر تشویق سرمایه گذاری روی منابع پاک و قابل تجدید شده و با جاگزین نمودن منابع پایدار فوق، مشکل انرژیتیکی آینده جهان را مرفوع سازند. از آنجائیکه کشور ما افغانستان نیز با کمبود انرژی برقی مواجه می باشد، بناءً تولید و توزیع برق از الویت های جدی در کشور بوده و افغانستان با موقعیت جغرافیایی مناسب در نیم کرۀ شمالی با دارا بودن بیشتر از 300 روز آفتابی در سال جایگاه خاصی در تأمین برق و رشد اقتصاد کشور را دارا می باشد.

طرح مسایل تحقیقی:

  • بررسی خصوصیات جیومورفولوژیکی ساحات مختلف افغانستان؛
  • بررسی مطالعه و مشخص ساختن تشعشع آفتاب در ساحات مختلف کشور؛
  • تثبیت توان تولیدی برق در واحد سطح ساحات مختلف کشور؛
  • تثبیت حد اوسط انرژی تشعشعی در ساحات مختلف کشور؛
  • نقش فوتوولتاییک در تولیدانرژی برقی؛
  • ارزیابی تثبیت ساحات مناسب برای نصب صفحات فوتوولتاییک در کشور؛
  • انرژی تولیدی سیستم های فوتوولتاییک بصورت مستقل و متصل به شبکه،
  • ارزیابی مؤثریت تخنیکی – اقتصادی.
  • روش تحقیق: استفاده سافت ویری، تحلیلی، مقایسوی و کتابخانه ای.
  • نتایج منتظره و پیشنهادات خاتمه می یابد.