تحقیق پیرامون امراض تاک انگور در شرایط کابل

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۴ - ۱۲:۲۵

:سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی 

نویسنده: محقق محمد طاهر رسولی

نوت : انگور از نظر ارزش غذایی و خاص صحی دارای سودمندی های بسیاری است. مقدار مواد وعناصرمختلف موجود درمیوه ا نگور با توجه به نوع و شرایط محل کاشت و درجه رسیدگی دانه انگور کاملاٌ متفاوت است. از مهمترین مواد قندی موجود در دانه انگور تازه سکروز، گلوکوز، دکستروز و اسیدهای عضوی را می توان نامبرد . مقدار انرژی موجود درهر 100 گرام انگور تازه، 67 کیلوکالری و درهر 100 گرام کشمش برابر با 268 کیلوکالری می باشد.

آثار امراض انگور در سرتاسر تاریخ انگور کاری دیده می شود بناً امراض در تاک انگور،  بر تولید ، برداشت حاصل ، بازاریابی و مصرف کننده این محصول تأثیر می گذارد. امراض همان طوریکه در مورد سایر نباتات زراعتی اثر منفی دارد ، می تواند در تاک انگور باعث کاهش شدید تولید انگورگردد.  وضع و شدت امراض در هر منطقه انگور کاری بر ، حساسیت نوع تاک منطقه ، بستگی به شرایط آب و هوا دارد و مقدار خسارات ممکن تا 50 فیصد باشد . در شرایط مناسب برای شدت مرض ، خسارات ممکن است از 20 تا 80 فیصد هم برسد .مثلاً یک دوره طولانی هوای مرطوب ، باعث شدت مرض برگ و میوه انگور می شود.

هدف از انجام تحقیق هذا تشخیص امراض مهمی که بیشتر در ولایت کابل تاکهای انگور را مورد حمله قرار می دهد و تعیین ادویه های موثر تر جهت کنترول آنها می باشد. این تحقیق در برگیرنده موضوعات ذیل می باشد،  مقدمه، 5 فصل، نتایج تحقیق، پیشنهادات و ماخذ می باشد که در فصل اول مرور به گذشته موضوع یعنی موضوعات پیرامون به گذشته تحقیقات در مورد تاک و امراض انگور در جهان و کشور بحث بعمل آمده است.

در فصل دوم معلومات عمومی در مورد موضوعات مربوط به نبات تاک و امراض آن بحث بعمل آمده است. که بصورت عموم شامل موضوعات، سروی عمومی تاک انگور در و لایت کابل، مطالعه سیستماتیک تاک انگور، انواع تاک انگور، فعالیت های اگروتخنیکی تاک انگور، آبیاری تاک انگور، استعمال کود در باغات تاک انگور، شاحه بری تاک انگور، امراض و حشرات تاک انگور و خصوصیات نباتی تاک انگور می باشد.

در فصل سوم روش تحقیق که شامل روش ساحیوی و لابراتواری بوده بحث بعمل آمده است.

در فصل چهارم ارزیابی – تحلیل و محاسبات تحقیق که شامل موضعات مربوط به سروی مناطق پرورش تاک های انگور در ولایت کابل، بررسی و تثبیت انواع امراض تاک انگور، بررسی و تثبیت اوقات امراض، تعیین اوقات کنترول امراض تاک انگور، تعیین نوع مواد کنترول کننده امراض تاک انگور بحث بعمل آمده است.

در فصل پنجم موثریت علمی و اقتصادی پروژه علمی – تحقیقی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.