اپیدیمیولوژی، تظاهرات سریری و تداوی تدور سیگموئید

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۱۱:۳۸

محقق: معاون سرمحقق داکتر محمد حسن (ساعی).

محل تحقیق: داخل کشور (شفاخانه های علی اباد و عاجل ابن سینا).

تاریخ دفاع: روز چهارشنبه، مؤرخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر

محل دفاع: اکادمی علوم افغانستان

موضوع: جلسه دفاعیه با تلاوت آیاتی چند از قرآن عظیم الشان آغاز ګردید. سپس بیوګرافی، نظر استاد رهنما و چهار تقریظ مثبت در مورد رساله علمی- تحقیقی موصوف قرائت ګردید. به تقیب آن به محقق فرصت داده شد تا از پروژۀ علمی- تحقیقی اش دفاع کند. محقق در وقت معینه از پروژه اش دفاع نمود، به سوالات حاضرین پاسخ های قناعت بخش ارایه نمود که در اخیر دفاعیۀ مذکور از طرف کمیسیون دفاع به اتفاق آرا تائید گردید. این رسالۀ علمی تحقیقی در ۳۰۲ صفحه تحریر گردیده و مطابق پلان مطروحه، موصوف در فصل سوم، کار تحقیقی خویش را در با ارایۀ ۷۲ جدول و گراف توضیح نموده و در فصل چهارم، تظاهرا ت سریری تدور سیگمودید را در ۷۸ چارت و جدول بیان نموده و در فصل پنجم تداوی تدور سیگموئید را در ۴۷ جدول و گراف توضیح نموده است. این یک تحقیق Descriptive است که ارقام آن به کمک پروگرام SPSS تحلیل و ارزیابی گردیده است . در این تحقیق، ارقام تحقیقی به روش های Prospective و Retrospective جمع آوری گردیده است. این پروژۀ علمی- تحقیقی در شش فصل به لسان دری تحریر گردیده است.

در فصل اول مروری بر گذشتۀ موضوع، در فصل دوم معلومات عمومی در مورد تدور سیگموئید، در فصل سوم اپیدیمیولوژی تدور سیگموئید، در فصل چهارم تظاهرات سریری تدور سیگموئید، در فصل پنجم تداوی تدور سیگموئید و در فصل ششم اهمیت علمی و صحی موضوع بیان گردیده و در اخیر، نتایج، مناقشه با لیتراتور، پیشنهادات، مآخذ و یک ضمیمه جابجا گردیده است.