تحقیق پیرامون تولید انرژی برق از تشعشع آفتاب در شرایط افغانستان

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۵:۲۵

محقق: معاون سر محقق انجنیر نجیب الله « حسینی»

تاریخ دفاع: 1401 / 12 / 13

محل دفاع: اکادمی علوم افغانستان

موضوع: جلسه با آیات از کلام الله مجید آغاز وسپس بیوگرافی محقق، نظر استاد رهنمأ و ارایه چهار تقریظ مثبت از جانب تقریظ دهندگان جهت ترفیع موصوف از رتبه علمی معاون سرمحقق به رتبه علمی سرمحقق قرائت گردید. متعاقباً برای محقق فرصت داده شد تا از پروژه علمی – تحقیقی خویش در حضور کمیسون دفاع و سایر اشتراک کنندگان در وقت معینه دفاع نماید.

محقق موصوف با ارایه دفاعیه از موضوعات شامل رساله در وقت معین از پروژه خویش دفاع نمود.

متعاقباً به سوالات که از طرف اعضای کمیسون و سایر اشتراک کنندگان مطرح گردید، جواب های قناعت بخش ارایه گردید. دفاعیه موصوف از جانب کمیسون دفاع به اتفاق آرأ مورد تائید قرار گرفت.

رساله در 280 صفحه کمپیوتری حاوی مقدمه و پنج فصل، نتایج، پیشنهاد ها، مآخذ و ضمیمه می باشد که در فصل اول مروری به گذشته موضوع، فصل دوم معلومات عمومی راجع به آفتاب و تابش آن بر سطح زمین، فصل سوم خصوصیات جیومورفلوژیکی کشور با تأثیرات تابش نور آفتاب بالای آن به صورت مفصل بحث گردیده است. در فصل چهارم نقش فوتوولتاییک در تولید انرژی برقی بوده و در فصل پنجم ارزیابی تخنیکی – اقتصادی صورت گرفته است که مؤثریت سیستم آفتابی را در بخش اقتصادی واضح و متمایز نموده است. متون رساله با ارایه (116) شکل، (58) جدول و استفاده از (109) فورمول تهیه گردیده و با ارایه نتایج، پیشنهاد ها، مآخذ و ضمیمه اختتام یافته است.