جستاری در باره همکاری های فرهنګی افغانستان و ازبکستان در سده بیستم – سرمحقق زلمی هیوادمل

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۴:۳۵

در این نبشته کوشش شده است که روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان در سدۀ بیستم میالدی، نهایت کوتاه و فرشده، طوری بررسی شوند تا نکات برجسته و رخدادهای اثرگذار بر رشد و نیرومندی این رابطه فرو گذاشت نگردند و خواننده ازتمام مراحل اساسی و فرعی انکشاف ر وابط بین این دو کشور در همین دوران، آگاهی یابد و رهنمودی باشد برای آنانی که میخواهند در آینده بر این موضوع تحقيقات گسرتده به فرجام برسانند. مردم افغانستان با مردم ماوراءالنهر روابط دیرینه و گسرتدۀ فرهنگی و اجتامعی دوامدار داشته و دارند. این رابطۀ مردم ما در سدۀ بیستم با ازبکستان، یکی از پاسداران فرهنگ .کهنسال ماوراءالنهر، وارد یک مرحلۀ نوین گردید. در سدۀ بیستم روابط فرهنگی افغانستان و ازبکستان، در دو مرحله مطالعه شده میتوانند

Documents

جستاری در باره همکاری های فرهنګی افغانستان و ازبکستان در سده بیستم – سرمحقق زلمی هیوادمل.pdf