ارزیابی طرح و دیزاین تصفیه خانه های فاضلاب شهری (ناحیه دهم)

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۹:۰

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی: 

اجرا کننده: معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" آمر انستیتوت ساختمانی

مدت اجرا: از 12/9/1399 الی  21/9/1405   

هدف و مبرمیت پروژه علمی- تحقیقی: در شهر کابل مشکلات گسترده ای در رابطه با دفع، جابجایی و تصفیه فاضلاب شهری وجود دارد و این مشکلات از سطح منازل تا سطح محلات و مناطق شهری گسترش یافته است. در این تحقیق امکان سنجی مدیریت جامع فاضلاب شهری و کاربرد سیستم های متمرکز و غیرمتمرکز مبرمیت موضوع را تشکیل می دهد. هدف این تحقیق دیزاین تصفیه خانه فاضلاب شهری مناسب نظر به شرایط مختلف موجود در ناحیه دهم شهر کابل می باشد.

 طرح سؤال تحقیق:

- راه حل موانع و محدودیت های سیستم فاضلاب شهری در حال حاضر کدام ها اند؟

- سیستم های نوین و پیشرفت ها در تصفیه فاضلاب های شهری کدام ها اند؟

- چهارچوب پایدار مدیریت فاضلاب های شهری چگونه می تواند ایجاد گردد؟

- شیوه های مناسب تصفیه فاضلاب و کارایی سیستم متمرکز و غیرمتمرکز به چه شکل انجام می گیرد؟

- دیزاین تخنیکی تصفیه خانه های فاضلاب شهری دارای کدام مشخصات می باشد؟

 میتود تحقیق: تحلیلی، توصیفی و ساحوی می باشد.

نتایج منتظره (نظری و عملی): با تکمیل این پروژه یک اثر علمی- تحقیقی تنظیم و به پرابلم های فاضلاب شهری ممد واقع خواهد شد.