ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه:

ریاست اطلاعات وارتباط عامه یکی از ریاست های مهم نشراتی ریاست عمومی اکادمی علوم بوده که طبق پالیسی اداری در بخش های ذیل فعالیت میکند:

 1. چاپ و نشر کتب و مجلات دانشمندان اکادمی علوم.
 2. توزیع آثار موقوت و غیر موقوت به ادارات متقاضی.
 3. اجرای جداول حق الزحمه ها.
 4. زمینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخانی به شایقین.
 5. فراهم سازی زمینه ارتباطات با رسانه ها.
 6. اطلاع دادن سیمینارها، کنفرانس ها و دیگر محافل علمی-تحقیقی به رسانه های تصویری و صوتی.
 7. فروش کتب و مجلات و بازاریابی آن.
 8. فراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات.
 9. دایرنمودن کمیسیون نشراتی.
 10. توزیع روزنامه های دولتی.

 ساختار اداری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه:

 1. آمریت انسجام نشرات.
 2. آمریت ارتباط عامه.
 3. آمریت کتابخانه:
 1. مدیریت توزیع کتابخانه.
 2. مدیریت ریفرنس.
 3. مدیریت مجلات

 

 1. مدیریت عمومی ویب سایت.
 2. مدیریت عمومی عکاسی و کنترول روم.

بیوگرافی رئیس ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان