وضعیت زون های اقلیمی کوهستانی و الپاین تُندرا در افغانستان

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶ - ۱۰:۳۳

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی:

اجراء کننده : معاون سرمحقق عبدالوهاب همدرد عضو علمی مرکز علوم زمین

مدت اجراء این پروژه : ۲۳/۷/۱۳۹۹ الی ۲۳/۷/۱۴۰۵

این پروژه متشکل از شش فصل می باشد که هدف اساسی آن بالای موضوعات مهم اقلیمی منجمله هدف و مبرمیت آن بهره برداری از شرایط اقلیمی با توجه به مساعد و عدم مساعد بودن محیط، ارزیابی شرایط خطرساز و طرح پلان های مناسب به منظور کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی از اهداف کار این تحقیق می باشد همچنان بررسی اوضاع اقلیمی مناطق کوهستانی و الپاین تندرا و پی بردن به تغییراتی که در میزان درجۀ حرارت، رطوبت ، بارنده گی ووزش باد در طول ماه، فصل، سال و یک دورۀ اقلیمی به بار می آورد و تاثیرات آن بالای شرایط حیاتی منطقه از مبریت موضوع تحقیق می باشد.

همچنان با در نظرداشتن موضوعات فوق نتایج منتظره از لحاظ علمی و نظری این پروژه را بررسی و تحلیل عوامل و عناصر اقلیمی، دریافت شرایط حیاتی در زون های اقلیمی، بررسی مقایسوی مناطق اقلیمی کوهستانی و الپاین تندرا و اثرات ناشی از آن بالای مسایل حیاتی و مقابله با تهدیدات محیطی از نتایج آن می باشد.