اهمیت بندر چابهار و گوادر برای منطقه

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۵:۰

بندر گوادر در پاکستان و چابهار در ایران، کشورهای منطقه از جمله چین و هند را به انرژی خاورمیانه نزدیکتر میسازند و درعین حال، چابهار، هند را به بازار افغانستان و آسیای مرکزی وصل میمناید. این بنادر در دو نقطۀ اسرتاتژیک جهان موقعیت دارند و از منظر ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی حایز اهمیت میباشند. با توجه به دیدگاه رقابتی و واگرایانۀ کشورهای منطقه از جمله هند و چین، و هند و پاکستان در قبال یکدیگر، برایند رشد و توسعۀ بنادر مذکور، تشدید رقابت در منطقه خواهد بود.

Documents

اهمیت بندر چابهار و گوادر برای منطقه.pdf