معرفی ریاست دفتر مقام

ریاست دفتر مقام اکادمی علوم، به منظور تأمین روابط و همکاری میان این اکادمی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی ایجاد شده، تا از یک طرف روابط میان سازمانی اکادمی علوم را تأمین کند و از جانب دیگر میان واحدهای علمی و اداری این نهاد انسجام و هماهنگی را بیشتر نماید.

افزون بر آن ریاست دفتر مقام، وظیفه دارد تا از تطبیق احکام و فرامین مقام ریاست جمهوری، مصوبات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و هدایات مقام ریاست عمومی در مربوطات اکادمی علوم نظارت نموده و گزارش عملکرد این نهاد را در راستای تحقق هدایات و فیصله­های رهبری دولت ج. ا. ا به اداره امور ریاست جمهوری ارسال نماید.