بررسی، تحلیل و ارزیابی خشکسالی حوزه های آبی آمو، شمال و هریرود – مرغاب

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۴ - ۱۴:۲۴

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی :
نویسنده: معاون سرمحقق رفیع الله نصرتی 
مدت جرا: 3 / 6 / 1399 الی 3 / 6 / 1405 

این پروژه علمی – تحقیقی که قرار است طی مدت معینه توسط معاون سرمحقق رفیع الله نصرتی آمر انستیتوت هایدرومیتیورولوژی مرکز علوم زمین به پایۀ اکمال برسد، محتوی شش فصل می باشد.

طوریکه همه میدانند و تاریخ گواه بر آن است، افغانستان طی سالهای متمادی خشکسالی های متعددی را تجربه نموده و از آن شدیدا متاثر شده و کنون ( سال 2021 م. ) نیز در جریان خشکسالی شدید و کم سابقه قرار دارد. به همین لحاظ قرار است بالای این موضوع تحقیق صورت گیرد. هدف این تحقیق، بررسی خشکسالی یک دورۀ اقلیمی ( 10 الی 50 سال ) و دریافت شدت و تحلیل تأثیرات آن با استفاده از شاخص های مروج خشکسالی در جهان، پیدا نمودن گرایش بارنده گی و درجۀ حرارت و تحلیل اثرات واردۀ ‌خشکسالی بر بخش های حیاتی حوزه های آبی فوق الذکر است.

اینکه طی سالیان متمادی افغانستان با خشکسالی های متناوب مواجه بوده و در اثر آن تمام بخش های حیاتی از این پدیده شدیداَ آسیب دیده است، بناءَ بررسی، تحلیل و دریافت راه های حل جهت کاهش خطرات ناشی از آن مبرمیت تحقیق را تشکیل می دهد. در این تحقیق قرار است نتایج ذیل به دست آید:

دلایل وقوع  خشکسالی، بررسی، ارزیابی و تحلیل خشکسالی و دریافت تناوب آن در حوزه های آبی آمو، شمال و هریرود - مرغاب، به دست آوردن شدت، مدت، دوام، تناوب و فریکوینسی خشکسالی، بررسی و تحلیل تأثیرات خشکسالی حوزه های متذکره، احتمال وقوع خشکسالی و پیشبینی آن، دریافت تغییرات بارنده گی ماهانه، فصلی و سالانه، دریافت تغییرات ماهانه، فصلی و سالانۀ‌ درجۀ حرارت، دریافت ماهها، فصلها و سالهای گرم، نیمه گرم، نورمال، نیمه سرد و سرد، دریافت ماهها، فصلها و سالهای خشک، مرطوب و نورمال. همچنان، بررسی و تحلیل اثرات واردۀ خشکسالی ( بالای آب دریاهای عمده ) در حوزۀ های مذکور، دریافت نقاط آسیب پذیر و چگونگی کاهش اثرات ناشی از آن، زونبندی آسیب پذیری از خشکسالی و بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و بسا موارد دیگر.