بررسی روابط فدراتیف روسیه و تاجکستان (۱۹۹۱-۲۰۱۹ز.کال)

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۹ - ۱۲:۱

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی:

۱-  اجراء کننده: سرمحقق عبدالرحیم بختانی.

۲- مدت اجرای تحقیقاز تاریخ  ۸/ ۶ / ۱۳۹۹ الی ۸ / ۶ /  ۱۴۰۱.

۳- هدف تحقیق: هدف تحقیق این پروژه بررسی روابط  سیاسي، اقتصادي، فرهنګی و نظامی  فدراتیف روسیه و تاجکستان است.

۴- مبرمیت پروژه: فدراتیف روسیه در مقایسه با کشور های آسیای مرکزی با تاجکستان روابط خوب و نزدیک دارد. تاجکستان کشور همسایه افغانستان است و روابط عمیق همه جانبه با روسیه دارد، بنا ضرورت است تا این روابط مورد بررسی قرار ګیرد.

۵- طرح سوالات تحقیق:  از سال ۱۹۹۱م الی ۲۰۱۹م روابط همه جانبه روسیه و تاجکستان چګونه بود؟                                                                                                                                                              

۶- نتایج منتظره این پروژه: با تکمیل شدن این پروژه علمی-تحقیقی روتین واضیح میګردد که روابط روسیه و تاجکستان چګونه است و از سال ۱۹۹۱م الی ۲۰۱۹م در روابط دو کشور چه تغیراتی رخ داده است.

بااکمال این پروژه روتین یک اثر علمی-تحقیقی در بخش روابط همه جانبه دو کشور بدست می آید که علاقمندان روابط بین الملل، محصلین و استادان پوهنتون ها، وزارت امور خارجه و دیګر علاقمندان میتوانند از آن استفاده علمی نمایند.

۷- پیشرت فیصدی کار: کار این پروژه علمی- تحقیقی تقریبا ۶۰ فیصد تکمیل ګردیده و کار بالای آن جریان دارد.