تحقیق پیرامون خصوصیات مرمرهای سیاه رنگ گزک

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۱ - ۱۱:۳

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی :

شهرت محقق: معاون محقق انجنیر سید رضا احسانی

هدف، مبرمیت، میتودها و نتایج متوقعۀ تحقیق:

مرمر یکی از مهمترین احجار ساختمانی و تزئیناتی با کاربرد وسیع است. مرمرهای سیاه رنگ گزک از نگاه مرغوبیت و فاصلۀ نزدیک به شهر کابل منحیث احجار ساختمانی و تزئینی از اهمیت خاص برخوردار است. با توجه به نقش مرمرها در باز سازی کشور به مرمرهای مذکور نیاز مبرم می باشد، به این لحاظ بررسی و مطالعۀ خصوصیات جیولوجیکی و فزیکی – میخانیکی مرمرهای متذکره از هدف این تحقیق است. در این تحقیق از میتودهای متعدد کتابخانه ای، ساحوی و لابراتواری استفاده می گردد. از تحقیق مورد نظر نتایج متوقعۀ ذیل بدست خواهد آمد:

  • ساختمان جیولوجیکی و چگونگی گسترش معدن مرمر گزک
  • شرایط تشکیل مرمرهای گزک
  • خصوصیات پتروگرافیکی و منرالوجیکی مرمرهای گزک و احجار جادهندۀ آن
  • خصوصیات فزیکی – میخانیکی مرمرهای گزک
  • نقشه های با مقیاس های متفاوت از ساحات مورد تحقیق
  • اهمیت صنعتی و اقتصادی مرمرهای گزک