تحقیق اپیدمیولوژي، عوامل، اختلاطات و تداوی هایدرونفروزس

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ - ۱۰:۵۳

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی :

محقق: معاون سرمحقق داکتر میرویس (حقمل).

مدت اجرا:  از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

محل اجرا: در داخل کشور.

 

موضوع: یک تحقیق تشریحی بوده که ارقام تحقیقی آن به شکل Prospective و Retrospective جمع آوری شده است. این پروژه علمی- تحقیقی در پنج فصل به لسان ملی پشتو تحریر میګردد، طوریکه در فصل اول پس منظر موضوع، در فصل دوم عمومیات در مورد موضوع، در فصل سوم تحقیق درمورد اپیدمیولوژی و عوامل هایدرونفروزس و در فصل چهارم تحقیق در مورد اختلاطات و تداوی هایدرونفروزس جابه جا ګردیده، در فصل پنجم به ارزش علمی- صحی موضوع، نتایج و پیشنهادات جا داده شده است. این پروژه علمی- تحقیقی دارای مآخذ و یک ضمیمه میباشد.

با تکمیل نمودن این پروژه علمی- تحقیقی در مورد مرض مذکور به سطح کشور ارقام تحقیقی اپیدمیولوژیک به دست آمده، عوامل اساسی و عمده این آفت کلینیکی، طرق وقایه از اختلاطات و میتودهای مؤثر تداوی آن انګشت نما خواهد شد. همچنان بحث همه جانبه در مورد طرز استفاده، مؤثریت، فواید، نواقص و اختلاطات میتودهای جدید تداوی صورت  خواهد ګرفت.