مقالې

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۴:۵۴

د امریکا او منځنۍ آسیا هېوادونو اړیکې

له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو پرمهال واشنګټن غواړي د منځنۍ آسیا ز .کال د سپټمبر د ۹۰۰۵ هېوادونو پر وړاندې خپلې بهرنۍ تګلارې ته بیاکتنه وکړي.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۱:۲۰

وضعیت آب در آسیای مرکزی و ارتباط آن با افغانستان

منطقۀ آسیای مرکزی به دلیل قرار گرفتن در بخش کم آب قار ۀ آسیا، وابستگی شدیدی به منابع آبی سطحی جاری دارد. تمام رودخانه های این منطقه در دو مسیر جداگانه آمودریا و سیردریا که هر دو به حوز ۀ آبگیر آرال میریزند، جاری است.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۰:۳۶

له مرکزي آسیا سره د اروپایي ټولنې د اړیکو ارزونه

اروپایي ټولنې د مرکزي آسیا له هېوادونو سره له خپلواکۍ اخیستلو وروسته په ۱۹۹۱ز.کال اړیکې ټینګې کړې او په دغه جغرافیایي سیمه کې یې د کمونستي اقتصادي سیستم پر ځای د آزاد بازار سیستم رامنځته کولو څخه مالتړ کاوه. په ۲۰۰۵ز.کال کې د لومړي ځل لپاره د مرکزي آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وټاکل شو، چې له مرکزي آسیا سره د مرستو کولو پروګرامونه تنظیم کړي. په

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۹:۳۹

جستاری در باره همکاری های فرهنګی افغانستان و ازبکستان در سده بیستم – سرمحقق زلمی هیوادمل

در این نبشته کوشش شده است که روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان در سدۀ بیستم میالدی، نهایت کوتاه و فرشده، طوری بررسی شوند تا نکات برجسته و رخدادهای اثرگذار بر رشد و نیرومندی این رابطه فرو گذاشت نگردند و خواننده از

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۹:۳۹

اهمیت بندر چابهار و گوادر برای منطقه

بندر گوادر در پاکستان و چابهار در ایران، کشورهای منطقه از جمله چین و هند را به انرژی خاورمیانه نزدیکتر میسازند و درعین حال، چابهار، هند را به بازار افغانستان و آسیای مرکزی وصل میمناید. این بنادر در دو نقطۀ اسرتاتژیک جهان موقعیت دارند و از منظر ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی حایز اهمیت میباشند.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۹:۳۸

د افغانستان او پاکستان پر سوداګریزو اړیکو د ګمرکي تعرفو اغېزې

ه پاکستان رسه د افغانستان سوداګریز ې اړیکې اوږده مخینه لري او له تیرو دریو لسیزو راهیسې په ځانګړي توګه له ۱۳۸۵ هـ.ل کال نه را په دېخوا دغو اړیکو کې بیسار ی بدلون او پراخوالی تر سرتګو کېږي، چې دوه اړخېزه سوداګر ي په ۱۳۹۱ هـ.ل کال تر دوه نیم میلیارد ډالرو ته ورسېده، خو د پاکستان له لور ي په دوامداره توګه افغان سوداګرو او افغاين توکو ته ستونز ې جوړول د دې المل شول، چې له ۱۳۹۲هـ.ل کال څخه را په دېخوا په دوامداره توګه دا اړیکې کمرنګه يش، چې د دوه اړخېز ې سوداګرۍ احصایوي ارقام هم وررسه په ۱۳۹۷ هـ.ل کې ۱۴۶۴ میلیونو ډالرو ته راکم او پر ځای يې د ایران او مرکزي آ سیا ځینو هېوادونو رسه ر اکړه ورکړه ډيره او ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. له نورو ستونزو رسه رسه، په دې ورستیو کې د ګمرکي تعرفو زیاتوالی به د دواړو هېوادونو دغه اړیکې نورې هم راکمې کړي.

Pagination