اعلان (11) بست کمبود رتبه سوم، چهارم و هفتم اکادمی علوم

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۱۱:۶
اعلان (11) بست کمبود رتبه سوم، چهارم و هفتم اکادمی علوم

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

آمریت منابع بشری اکادمی علوم افغانستان بست های ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب طبق سیستم جدید رتب و معاشات به اعلان رقابتی میگذارد:

 1. بست سوم آمریت بودجه عادی و انکشافی ریاست مالی و حسابی.
 2. بست سوم آمریت IT ریاست اداری.
 3. بست چهارم مدیر عمومی تحریرات ریاست دفتر.
 4. بست چهارم مدیر عمومی عرایض و پذیرش ریاست دفتر.
 5. بست چهارم مدیر عمومی روابط فرهنگی ریاست روابط فرهنگی.
 6. بست چهارم مدیر عمومی HRMIS آمریت منابع بشری.
 7. بست چهارم عضو مسلکی تدارکات آمریت تدارکات با حفظ حقوق کاندیدان قبلی.
 8. بست پنجم مدیر شبکه PBX آمریت IT.
 9. بست هفتم پوسته رسان ریاست دفتر.
 10. بست هفتم خانه سامان ریاست مرکز تحقیقات بین المللی پشتو معاونیت بخش علوم بشری.
 11. بست هفتم خانه سامان ریاست مرکز ریاضی، فزیک و تخنکی معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی.

  علاقه مندان و اجد شرایط میتوانند از تاریخ 19/4/1400 الی 3/5/1400 فورم کاریابی را از وب سایت اکادمی علوم (asa.gov.af) دانلود نموده و بعد از خانه پری دقیق ضم اسناد تحصیلی، کاپی تذکره و تجربه کاری به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری اکادمی علوم واقع شهر نو سرک مسجد شاه بو بو جان تسلیم نمایند.

         برای معلومات بیشتر به شماره تماس (930202201227) به تماس شوید.

Documents

فورم کاریابی اکادمی علوم pdf
فورم کاریابی اکادمی علوم word
لایحه وظایف آمریت بودجه عادی و انکشافی
لایحه وظایف آمریت IT
لایحه وظایف مدیر عمومی تحریرات
لایحه وظایف مدیریت عمومی HRMIS
لایحه وظایف مدیر عمومی عرایض و پذیرش
لایحه وظایف مدیر عمومی روابط فرهنگی
لایحه وظایف مدیر شبکهPBX
لایحه وظایف عضو مسلکی تدارکات
لایحه وظایف پوسته رسان ریاست دفتر
لایحه وظایف خانه سامان ریاست مرکز تحقیقات بین المللی پشتو
لایحه وظایف خانه سامان ریاست مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک

Related VacanciesShow all

Back to vacancies