بررسی مقایسوی سیاست خارجی روسیه و امریکا در قبال آسیا مرکزی و تاثیرات آن بالای افغانستان (۲۰۱۹-۱۹۹۱ زکال)

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ - ۱۱:۷

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:
اجراء کننده: رحمت الله همت مظلوم یار
مدت اجراء: از مورخ      ۰۵/   ۰۶ /  ۱۳۹۸  الی    ۰۵/   ۰۶  /   ۱۴۰۳ 
    هدف و مبرمیت پروژه علمی – تحقیقی:  آسیایی مرکزی ساحه نفوذ روسیه بوده از سوی دیگر امریکا با روسیه رقابت دارد، بناً با مقایسه نمودن سیاست خارجی روسیه و امریکا در قبال آسیایی مرکزی، برای جلوگیری از اثرات منفی و بهره گیری از اثرات مثبت آن برای افغانستان طرح های مناسب تهیه نمایم.
سیاست خارجی روسیه و امریکا در قبال آسیایی مرکزی، برای اوضاع و حالات منطقه و افغانستان تاثیرات دارد، اینکه آسیایی مرکزی منابع طبیعي زیاد دارد و در همسایه گی افغانستان موقعیت دارد، بناً بررسی مقایسوی سیاست خارجی روسیه و امریکا و تاثیرات آن بالای افغانستان دارای مبرمیت میباشد.