تحقیق وارزیابی تفسیر حسینی

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ - ۱۴:۹

تحقیق وارزیابی تفسیر حسینی

«دفاع پروژه علمی- تحقیقی»

       مجلس دفاعیه  محترم معاون سرمحقق عبدالوهاب عابد، عضو علمی دیپارتمنت تفسیر و حدیث، معاونیت بخش علوم اسلامی  که بتاريخ 3/5/1444هـ ق مطابق به 6/9/ 1401هـ ش در تالار  کمیسيون دفاع و دانشمندان اين كانون علمي داير گرديده بود از پروژه علمي – تحقيقي خويش تحت عنوان: (تحقیق وارزیابی تفسیر حسینی) موفقانه دفاع نمودند.

       محترم استاد عابد، در مقدمه خويش به طرح مساله تحقیق، اهداف، روش تحقیق و به ذکر اجمالی محتویات پروژه پرداختند و در فصل اول، به سیر تاریخی یا گذشته موضوع اشاره نمودند و از آثار نگاشته شده پیرامون موضوع یاد آوری نمودند.

در فصل دوم اثر علمی تحقیقی خویش، در رابطه به معرفی همه جانبه شخص مفسر(ملا حسين واعظ کاشفی) و همچنان در مورد تفسیرحسيني و منهج وی، معلومات مفید و مفصلی ارائه نموده که از اهمیت بسزای برخوردار می باشد.

        محترم استاد عابد، فصل سوم خویش را به تخریج احادیث وارده در تفسیر حسینی وبررسی همه جانبه آن اختصاص داده بودند که این مورد تحقیقی, يعني تفکیک میان روایات صحیح و سقیم  در این کتاب تفسیر را آسان ساخته است. و در فصل چهارم اثر خویش تمام روایات منسوب به صحابه، تابعین ، تبع تابعین و سایر روایات تاریخی در تفسیر حسینی را مورد بحث و بررسي گرفتند و فصل پنجم را به معرفی و بررسی اسرائیلیات پرداختند واز ان به درستی فهميده می شود که روایات نادرست و اسرائیلیات منسوب به دین دیگر مبهم نبوده و هر خوانندۀ آنرا درک کرده می تواند.

        در فرجام محترم استاد عابد با نتیجه گیری و پیشنهادات لازم بحث خويش را خاتمه بخشيدند و به سوالات دانشمندان حاضر در تالار نيز پاسخ هاي مثبت ارايه نمودند, متعاقباَ كميسيون تعيين شده دفاع, رساله مذكور را مثبت ارزيابي نمودند و مجلس با دعاييه پايان يافت.