بررسی حقوق تجارت و حمل و نقل بحری افغانستان

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۱:۱۶

“دفاع رسالۀ علمی – تحقیقی”
محترم محقق غلام نبی حنیفی عضو کادر علمی انستیتوت حقوق و علوم سیاسی مرکز علوم اجتماعی معاونیت علوم بشری اکادمی علوم از پروژۀ علمی - تحقیقیِ خویش تحت عنوان «بررسی حقوق تجارت و حمل و نقل بحری افغانستان» جهت ترفیع به رتبۀ علمی معاون سرمحقق، در حضور کمیسیون دفاع رسالۀ علمی - تحقیقیِ در مرکز علوم اجتماعی دفاع نمود. محقق نخست دفاعیۀ خویش را در حضور کمیسیون دفاع و سایر دانشمندان حاضر در جلسه ارایه نموده و در جریان آن به ارتباط مسایل تجارت و حمل و نقل بحری در نظام حقوقی افغانستان روشنی انداخته و معلومات همه‎جانبه‏یی را در زمینه ارایه کرد. همچنان موصوف چگونگی تجارت و حمل و نقل بحری افغانستان را در پرتو موافقت‏نامه‏های دوجانبه و چندجانبه‎یی که افغانستان با کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورهای منطقه در زمینه امضا نموده، کنوانسیون‏های بین المللی که افغانستان به آن‏ها پیوسته و چگونگی حق دسترسی افغانستان به ابحار آزاد را در پرتو اصول عرفی حاکم بر حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون‏های بین المللی مربوطه مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و به سوال‏های اشتراک کنندگان و اعضای کمیسیون دفاع، پاسخ‎های قناعت‎بخش ارایه نمود. همچنان موصوف گزارش مفصلی از نتایج و یافته‏های تحقیق خویش را با حاضرین شریک ساخته، طرح‏ها، راهکارها و پیشنهادات مشخصی را نیز جهت بهبود تجارت و حمل و نقل بحری افغانستان، به آدرس مراجع ذیربط مطرح کردند.
در پایان کمیسیون موظف، دفاعیۀ موصوف را مثبت ارزیابی نموده و به اتفاق آراء آنرا تأیید کرد.