مقاله ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۵:۰

اهمیت بندر چابهار و گوادر برای منطقه

بندر گوادر در پاکستان و چابهار در ایران، کشورهای منطقه از جمله چین و هند را به انرژی خاورمیانه نزدیکتر میسازند و درعین حال، چابهار، هند را به بازار افغانستان و آسیای مرکزی وصل میمناید. این بنادر در دو نقطۀ اسرتاتژیک جهان موقعیت دارند و از منظر ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی حایز اهمیت میباشند.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۴:۳۵

جستاری در باره همکاری های فرهنګی افغانستان و ازبکستان در سده بیستم – سرمحقق زلمی هیوادمل

در این نبشته کوشش شده است که روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان در سدۀ بیستم میالدی، نهایت کوتاه و فرشده، طوری بررسی شوند تا نکات برجسته و رخدادهای اثرگذار بر رشد و نیرومندی این رابطه فرو گذاشت نگردند و خواننده از

Pagination