ويژه گیهای ضمیر در زبانهای شغنانی و دری

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۱:۵۶

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

عنوان پروژه: ويژه گیهای ضمیر در زبانهای شغنانی و دری

اجراء کننده: سرمحقق خیرمحمد حیدری آمر انستیتوت زبانها و ادبیات اقوام برادر مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم

مدت اجراء : از ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹ الی ۱۰ / ۴ / ۱۴۰۱

مباحث این پروژه موضوع ضمیر در دو زبان همریشه (شغنانی و دری) را در برمی گیرد که هدف از آن دانستن ویژه گیهای ضمیر د ر این دو زبان آریانی می باشد.

این پروژه برمبنای مفردات منظور شده و ایجادیات نحوه پژوهش متشکل است از:

۱- مقدمه.

۲- فصل اول: مروری بر گذشته موضوع.

در این جا بر تحقیقات پیشین مکث خواهد شد که در باره ضمیر در دو زبان همریشه در گذشته پژوهش و تطبع صورت گرفته است یا خیر؟

۳- فصل دوم: دو زبان همریشه (شغنانی و دری): تحت این عنوان در بارۀ زبانهای شغنانی و دری معلومات ارائه می گردد.

۴- فصل سوم: ضمیر و اقسام آن در زبانهای شغنانی و دری.

در این فصل معنا و مفهوم مقوله ضمیر، اقسام ضمیر از لحاظ دستوری در زبانهای شغنانی و دری، ضمیر شخصی (ضمیر شخصی متصل، حالت ضمیر شخصی، ضمیر شخصی منفصل، حالت ضمیر شخصی)؛ ضمیر مشترک (ضمیر مشترک "خود"، ضمیر مشترک "خویش"، ضمیر مشترک "خویشتن"، حالت ضمایر مشترک)؛ ضمیر اشاره یی( ضمیر اشاره یی "نزدیک"، "متوسط"، "دور"، حالات ضمایر اشاره یی)؛ ضمیر پرسشی(ضمایر پرسشی، حالات ضمیر پرسشی)؛ ضمیر مبهم( ضمایر مبهم، حالات ضمایر مبهم) در زبانهای شغنانی و دری مفصلاً به بررسی گرفته می شود.

۵- نتیجه: در نتیجه گیری پس از تشریح مقوله جنس و مقایسه آن در زبانهای شغنانی و دری به نتیجه خواهیم رسید که این دو زبان در خانواده زبانهای آریانی مبدۀ مشترکی داشته اند یا خیر، آیا آثاری از آن به دست داریم و ممکن است، بگوییم که از مراحل کهن تر آنها، یعنی زبان اوستای که در گاتاها باقی مانده است، نماینده گی می کند.