بررسی تطبیقی سیاست های خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و پیامدهای آن برای منطقه (۱۹۹۱ – ۲۰۲۰ م)

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۱۰:۲۰

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

نویسنده: محقق عمران زکریا

مدت اجراء: 2/8/1396 الی 28/6/1403

هدف: هدف این پروژه علمی – تحقیقی بررسی مقایسه­یی سیاست های خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و همچنین تأثیرات آن بر منطقه و افغانستان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

اهمیت: روسیه آسیای مرکزی را منطقه امنیتی و حوزه نفوذ سابق خود می داند. چین به انرژی و مواد خام نیاز دارد که کل منطقه آسیای مرکزی به دلیل منابع طبیعی و فاصله کم برای چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موقعیت جغرافیایی افغانستان سه نظام منطقه­ای را به هم متصل می کند که علاوه بر آسیای مرکزی برای چین و روسیه اهمیت ویژه­ای سیاسی، اقتصادی و به ویژه امنیتی دارند.

روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی.

نتایج منتظره (نظری و عملی): در این تحقیق رویکردهای چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و همچنین موضوعاتی که آنها در سیاست­های خارجی خود اولویت دارند، بررسی خواهد شد. بررسی سیاست خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی در عمل می تواند فرصت بزرگی را برای حکومت افغانستان فراهم کند تا سیاست منطقی مبتنی بر حفظ منافع کشور و پرهیز از تأثیرات منفی در برخورد با چین و روسیه در آسیای مرکزی را اتخاذ کند. این تحقیق منبع ارزشمندی برای کسانی خواهد بود که سیاست خارجی را در سطح دولت، موسسات تحقیقاتی و پوهنتون­ها توسعه می دهند.