معاونیت مالی و اداری

معاونیت مالی و اداری جز از ساختار تشکیلاتی اکادمی علوم افغانستان بوده که وظایف آن را تسهیل و ارایه خدمات و ایجاد فضای مصؤن کاری در اداره تشکیل میدهند. این معاونیت دارای (۱) بست مافوق رتبه که مسؤولیت رهبری ، مدیریت و کنترول شعبات و پرسونل تحت اثر را داشته و تشکیل آن قرار ذیل می باشد: (۲) بست رتبه دوم، (۵) بست رتبه سوم، (۱۳) بست رتبه چهارم ،(۱۸) بست رتبه پنجم، (۸) بست رتبه ششم، (۲۵) بست رتبه هفتم و (۱۱) بست رتبه هشتم که جمعاً (۸۳) بست را احتوا نموده و از بخش های ذیل تشکیل گردیده است:

  • ریاست اداری
  • ریاست مالی و حسابی
  • آمریت منابع بشری
  • آمریت تدارکات
  • آمریت حمایت از زنان

ریاست اداری:

این ریاست شامل بخش های ( مدیریت عمومی محاسبه جنسی ، مدیریت عمومی حفظ و مراقبت ، مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی و مدیریت عمومی ترانسپورت ) بوده تثبیت نیازمندی های اداره ، تهیه و بدسترس قراردادن قرطاسیه باب مورد ضرورت ، ارایه و تسهیل خدمات تکنالوژی معلوماتی ، خدمات ترانسپورتی ، وارسی از نظافت و صفایی ، مراقبت از ساحات سبز و حفظ و مراقبت از تاسیسات اداره و دارایی های آن ، مسؤولیت اساسی این شعبات را تشکیل داده و همچنان در سمینارها ، کنفرانس ها و سایر محافل که از طرف اداره سازماندهی و دایر میگردد، اجراات و همکاری می نماید.

ریاست مالی و حسابی:

این ریاست از بخش های ) آمریت بودجه انکشافی ، آمریت بودجه عادی ، مدیریت عمومی معاشات ، مدیریت عمومی حوالجات ، مدیریت عمومی دفترداری « افمس » تحصیلی ) بوده که وظایف اساسی آن مدیریت و نظارت از امور مالی اداره بوده در ترتیب و دفاع بودجه سالانه مطابق به نیازمندی ها و ضرورت های عینی اداره ، اجرای معاشات کارمندان و کارکنان ، اجرای حواله های پولی خریداری های پرچون و قراردادی ها از طریق بودجه عادی و انکشافی ، اجرای حق الزحمه ها ، مسافرت ها و سایر خدمات مالی و اداره ، جمع آوری عواید اداره طبق پلان میباشد. همچنان هماهنگی و ارتباط کاری بمنظور انسجام بهتر امور مالی و حسابی با ریاست عمومی بودجه و سکتور مربوط ، ریاست عمومی خزاین و سایر بخش های مربوط وزارت مالیه تشکیل میدهد.

آمریت منابع بشری:

این آمریت شامل بخش های ( مدیریت عمومی استخدام ، مدیریت عمومی سوانح «HRMIS» مدیریت عمومی آموزش و مدیریت حاضری) بوده و امور مربوط به تشکیل، استخدام ، ترفیع ، تقاعد ، آموزش ، ارتقای ظرفیت ، حاضری و راپور معاشات کارمندان را انجام میدهد. در پهلوی آن هماهنگی و تنظیم امورکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، وزارت کارو امور اجتماعی ، ریاست عمومی خزینه تقاعد و سایر مراجع مربوط بمنظور دفاع از حق و اعاده حقوق کارکنان (علمی واداری) مطابق هدایت قانون کار، قانون کارکنان خدمات ملکی ، مقرره امورذاتی و سایر قوانین و طرزالعمل های موجود از جمله وظایف این بخش میباشد.

آمریت تدارکات:

این آمریت شامل بخش های ( مدیر تدارکات ، مدیریت عمومی تسهیل قراردادها ) بوده که تمامی خریداری های پرچون و قرارداد های اجناس و خدمات مورد ضرورت اداره مطابق به هدایت قانون، طرزالعمل تدارکات ، متحدالمال های ادارۀ تدارکات ملی و رهمود های موجود از طریق این بخش صورت میگیرد. در پهلوی آن تامین ارتباط و هماهنگی با اداره محترم تدارکات ملیؤ وزارت مالیه و سایر شرکای کاری از وظایف اساسی این بخش میباشد.

آمریت واحد حمایت از زنان:

بمنظور انسجام و ارایه خدمات بهتر و تشویق زنان جهت بدست آوردن حقوق اساسی شان در ادارات دولتی و غیر دولتی همچنان بلند بردن سطح آموزشی و حمایت زنان در قسمت احراز پست های بلند دولتی و رهبری ، تشویق در قسمت خودکفایی و توانمند سازی زنان در مطابقت به رهنمود ها ، پالیسی های وزارت امور زنان و تحقق هدایت قانون منع خشونت علیه زنان از وظایف اساسی این بخش میباشد. همچنان تامین ارتباط کاری و هماهنگی با وزارت امور زنان ؤ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، سایر سازمانها و نهادهایکه در راستای حقوق زنان فعالیت دارند.