گالری رسانه

انکشاف پایدار در افغانستان؛چالشها و فرصتها

په افغانستان کې پایښت لرونکی پرمختګ؛ ستونزې او فرصتونه

د افغانستان علومو اکاډمي کې د ترجمې د مرکز پرانست غونډه ترسره شوه

له علومو اکاډمۍ څخه د یو شمېر استادانو د منفکۍ په اړه د ملي رادیو تلویزون وضاحتي راپور

مستند موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان

د ختیځو ولایتونو لهجوي قاموس

نامتو څېرې د سعدالدین شپون ژوند

ادب د سل فرهنګي بریاوو کتاب

نامتو څیرې محمود طرزي

د پښتو ژبې لهجوي قاموس ـ دویمه برخه

د ارواښاد پوهاند رسول باوري په اړه له بي بي سي سره د علومو اکاډمي د مشر سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکيب لنډه مرکه

گزارش اکادمی علوم افغانستان، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت مورخ

گزارش اکادمی علوم افغانستان، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت مورخ

Report of the Academy of Sciences of Afghanistan, in the Government Accountability Program to the Historian Nation

د سوات پښتو ادب او ثقافت اثر په اړه د ملي ټلويزيون جوړ کړی راپور

د پښتو لهجوي قاموس د اته ټوکونو په اړه د ملي ټلويزيون يو لنډ راپور

Pagination