تحقیق درمورد اپیدیمولوژی و اختلاطات تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ۱۱:۳۹

نام محقق: معاون سرمحقق داکتر عبدالرحیم وردک عضو علمی مرکزعلوم طب

محل اجراء: در داخل کشور

مدت اجراء: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸ – ۱۳ / ۱۱ / ۱۴۰۴

پروژه متذکره در چهار فصل تحریر میگردد، در فصل اول پس منظر موضوع، در فصل دوم بخش علمی تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی توضیح میگردد که دراین قسمت از ماخذ جدید معتبر بین المللی، منابع انترنیتی و لیتراتور ها استفاده خواهد شد، در فصل سوم، چهارم، پنجم و ششم به  ترتیب اپیدمیولوژی، عوامل عمده، اختلاطات، ارزشت علمی – صحی، نتایج بدست آمده، پیشنهادات و ضمایم موضوع فوالذکر تحریر میگردد.

هدف و مبرمیت پروژه علمی – تحقیقی:  دسامات قلبی در اجرای فعالیت های نورمال سیستم قلبی وعایی وظایف مهم و حیاتی را انجام میدهند به این اساس هرنوع تشوش آنها باعث مختل شدن فعالیت های سیستم قلبی وعایی میشود که  تشوشات عمده و معمول آنها عبارت از عدم کفایه و تضیق میباشند.  امراض دسامات قلبی به سطح جهانی بخصوص در کشور های عقب مانده و رو به انکشاف در سنین و جنسیت های گوناگون به میزان بلند به وقوع می پیوندد  که در صورت عدم تشخیص و تداوی تخصصی مقدم  میتواند شکل اختلاطی را  اختیار نموده و باعث مرگ  میر آنی و یا تدریجی گردد، از همین رو سالانه سبب تلفات میلیونها انسانها میشود و یاهم میتواند باعث معلولیت و معیوبیت دایمی زندگی گردد. مرض نامبرده با یکتعداد عوامل و فکتورهای خطرساز که قابل جلوگیری و تداوی اند ارتباط دارد و اگر این عوامل و فکتورها به شکل مقدم تشخیص و شناخته شود، به گونه تخصصی تحت درمان قرار داده شود، گروه های زیر تهدید مشخص گردد و راه های جلوگیری جدید و موثر آنها جستجو شود در این صورت میزان وقوع مرض متذکره تا حد زیاد پایین شده میتواند و یا به گونه بنیادی از بین برده میشود. طرز درمان، اختلاطات، عوامل، فکتورهای خطرساز و واقعات هر نوع مرض در کشور های مختلف با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و صحی متفاوت میباشد از اینرو در شرایط افغانستان تحقیق در مورد اپیدمیولوژی، عوامل، فکتور های خطر ساز و اختلاطات تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی موضوع ضروری و پر اهمیت است.