تحقیق پیرامون حیات وحش در برخی ولایات افغانستان

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۱۰:۹

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی:

نویسنده: سرمحقق محمد یاسین فرهمند

 

خلاصه

تمامی موجودات حیۀ به شمول نباتات و حیوانات غیر اهلی را که بدون مداخلۀ انسانها به حیات خویش ادامه داده و بقای نسل خویشرا تأمین می نمایند حیات وحش نامیده می شوند، مگر در این تحقیق صرف آن نوع حیواناتی که از نقطه نظر اقتصادی بیسار مهم اند و در افغانستان وجود دارند مورد بحث قرار گرفته است.

 حیوانات وحشی از اهمیت ذیل برخوردارد اند:

  1. تأمین مصارفات خانگی مانند گوشت، شیر و غیره
  2. ارزش اقتصادی از ناحیه فروش گوشت و پوست آنها به دست می آید،  
  3. ارزش تفریحی:  انسان ها از تماشای حیات وحش به خصوص حیوانات و پرندگان لذت می برند.
  4. ارزش علمی : بسیاری تحقیقات علمی امروز بالای حیوانات وحشی صورت می گیرد.
  5. ارزش ایکولوژیکی : حیات وحش نقش بسزای را در دوران آب، مواد غذایی و کاهش آلوده گی محیط زیست ایفا می نمایند.

در این تحقیق علمی ابتدا در مورد اهمیت اقتصادی، تفریحی، علمی و ایکولوژیکی حیوانات وحشی بحث صورت گرفته، انواع حیوانات وحشی در برخی ولایات افغانستان مشخص گردیده، وضعیت زندگی آنها مورد مطالعه قرار گرفته، حیوانات در حال انقراض و منقرض شده مشخص گردیده و حیوانات وحشی  از نقطه نظر تغذیه و تولید نسل طبقه بندی گردیده و دوران حیات آنها تشریح گردیده است.

پرابلم های موجوده در رابطه به حیوانات وحشی مشخص گردیده و به اساس آن پیشنهادات سازنده و مفید در رابطه به جلوگیری از انقراض حیوانات وحشی ارایه گردیده است.