بررسی و مقایسه مسکوکات دوره یونانو – باختری با مسکوکات کوشانی

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ - ۹:۴۲

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

مدت اجراء: ۲۷/۶/۱۳۹۸ الی ۲۷/۶/۱۴۰۴

   پروژه مذکور دارای فهرست مطالب، مقدمه،­­ شش فصل بوده که فصل اول آن(مروری بر پیشینه موضوع)، فصل دوم (بررسی مسکوکات دوره یونانو باختری)، فصل سوم (بررسی مسکوکات دوره کوشانی)، فصل چهارم (نقش ارباب الانواع در مسکوکات یونانو باختری)، فصل پنجم (نقش و اهمیت ارباب الانواع ادیان در سکه های کوشانی ها)، فصل ششم (مقایسه مسکوکات دوره کوشانی با یونانو باختری)، نتیجه، پیشنهادها و مآخذ می باشد.

   سكه شناسی یک بخش مهمی از باستان شناسی است که بیانگر از تمدن دنيای قديم، شاهان و حکمروایان ادوار مختلف تاریخی و باستانی بوده و منحیث یک سند مهم، منبع دقیق و درست ما را از پیشینه تاریخی و باستانی در روشن ساختن تاریخ گذشته شاهان کمک و یاری میرساند و در پرتو آن ارتباطات تجاری، اقتصادی، زبان، رسم الخط، حکمروایی شاهان و سایر موضوعات مبهم و تاریک یک دوره تاریخی را روشن و خدمت بزرگی را در راستا تاریخ گذشته انجام میدهد.