«جرایم سازمان یافتۀ بین المللی و چگونگی آن در افغانستان»

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۰ - ۱۰:۴۰

(دفاع پروژۀ علمی – تحقیقی)

محقق محمد موسی حاجی زاده عضو کادر علمی انستیتوت حقوق و علوم سیاسی، مرکز علوم اجتماعی معاونیت بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان از اثر علمی – تحقیقی خویش تحت عنوان «جرایم سازمان یافتۀ بین المللی و چگونگی آن در افغانستان» جهت ترفیع از رتبۀ علمی محقق به رتبۀ علمی معاون سرمحقق به تاریخ 28/1/1402 موفقانه دفاع نمود.

اثر علمی- تحقیقی شامل مقدمه، پنج فصل (که بالترتیب فصل اول آن به «مروری برپیشینۀ موضوع»، فصل دوم آن به «توضیح جرایم سازمان یافته بین المللی»، فصل سوم آن به «بررسی جرایم سازمان یافتۀ بین المللی در نظام حقوقی افغانستان»، فصل چهارم آن به «بررسی جرایم سازمان یافتۀ بین المللی در اسناد بین المللی» و فصل پنجم آن به «پیامدها، مبارزه و راه حل ها» اختصاص داده شده است.) نتیجه گیری، پیشنهادها و فهرست مآخذ می باشد.

در این اثر علمی- تحقیقی مفهوم، پیشینۀ، ویژه گی ها، انواع، اهداف و عوامل جرایم سازمان یافته بین المللی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنان جرایم سازمان یافته در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین المللی به طور همه جانبه مورد تحلیل قرار گرفته و ضمناً تشخیص نکات برجسته و قوی برای رفع خلاء ها و کاستی های آن نیز پیشنهادهای مهم و مفید ارائه گردیده است. به همین ترتیب پیامدهای خطرناک این جرایم مورد توضیح قرار گرفته و به مبارزه و راه حل های که بتواند در جلوگیری و یا حداقل در کاهش دادن این جرایم مفید و مؤثر باشد، تفصیلات لازم نیز ارائه گردیده است. در اخیر از موضوع مذکور به طور جامع نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهادهای مهم و سازنده نیز ارائه گردیده است.

محقق محمد موسی حاجی زاده بعد از توضیحات لازم اثر علمی- تحقیقی خویش به سوالات دانشمندان نیز پاسخ های قناعت بخش ارائه نموده که در نتیجه اعضای کمیسیون موظف، دفاع موصوف را مثبت ارزیابی نموده و با اتفاق آراء آن را مورد تایید قرار دادند.