جایگاه ترکیه در سیاست خارجی افغانستان

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۴:۲۰

خالصه

سیاست خارجی هر کشوری برای تأمین نیازهای ملی، اهداف ملی و تلاش برای کسب منافع ملی تعیین و ترسیم می شود. در افغانستان نیز چارچوبه سیاست خارجی این کشور هرچند در گذشته روشن و هویدا نبود، اما بعد از ۲۰۰۱م در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی در سه دایره کشورهای همسایه و منطقه، کشورهای اسلامی و جامعۀ جهانی مشخص شد و بیشتر یک سیاست امنیت محور بود. امروزه در حکومت وحدت ملی سیاست خارجی این کشور اقتصاد محور و حول پنج حلقه میچرخد. کشورهای همسایه، جهان اسلام، کشورهای قدرتمند که سه عنصر دانش، قدرت و ثروت را در اختیار دارند، کشورهای آسیایی و سازمان های بین المللی.در این میان افغانستان با جمهوری ترکیه از گذشته های دور روابط دوستانه داشته و هم اکنون جایگاه ویژهای را در سیاست خارجی افغانستان ( در سه حلقه کشورهای آسیایی، جهان اسلام و در قالب سازمان های بین المللی ) دارا می باشد نیروهای این کشور پس از حادثه یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱م. در چوکات آیساف وارد افغانستان شد، همچنان در بخشهای اقتصادی و فرهنگی نیز با دولت افغانستان همکار بوده که در این میان می توان از شرکت ترکیه در کنفرانسهای متعدد که برای بازسازی افغانستان چه در داخل کشور و چه بیرون از آن دایر گردیده است نام برد.

 

Documents

جایگاه ترکیه در سیاست خارجی افغانستان.pdf